Om

Om föreningen

 

 

Samfällighetsföreningen Blästad består av 114 hushåll på adresserna

Ekholmsvägen 239 – 497 i södra Linköping.

 

 

 

1 Medlem

 

Medlem i föreningen är den/de som är ägare till en fastighet som har del i samfällighetsföreningen.

Vid ägarbyte ska säljaren skriftligen anmäla överlåtelsen till kassören samt delge köparen besked om det obligatoriska medlemskapet i samfällighets­föreningen.

Se Anmälan om ändrade medlemsuppgifter under Dokument.

 

 

2 Styrelsen

 

Det finns en styrelse tillsatt för föreningen som är sammansatt enligt länken Styrelsen.

 

 

3  Årsstämma

 

En gång per år, i mars, hålls en årsstämma i föreningen där bland annat styrelse och funktionärer utses samt beslut fattas om avgifter till föreningens förvaltning.

Motioner som ska behandlas på ordinarie stämma ska lämnas till styrelsen senast under januari månad.

Årsstämman hålls vanligtvis i Blästadskolans matsal.

Protokoll från föregående årsstämma hittas på hemsidan under Information eller kan fås från sekreteraren.

 

 

4  Gemensamhetsanläggningar

 

I föreningen finns ett antal gemensamhetsanläggningar.

 

Föreningen äger ett kabel-TV-nät där det utbudet distribueras via Tele 2 (tidigare ComHem). Mer info och kanalutbud finns under länken KabelTV.

 

Det finns en sopförening för hushållssopor och källsortering.

Ett sophus är placerat vid infarten till området. Se mer under länken Avfall.

 

Det finns även ett gemensamt förråd i ett av garagen som öppnas med garagenyckeln.

I förrådet kan det lånas grästrimmer, häcksaxar osv.

Gräsklipparna får enligt beslut på årsmötet 2009 endast användas för föreningens gemensamma gräsytor.

En loggbok används där man skriver upp sig för respektive utrustning.

Områdesansvariga i styrelsen sköter om utrustningen och ska kontaktas omgående vid felanmälningar.

 

 

5  Garage och parkering

 

Inom föreningen finns det 116 garageplatser och 130 parkeringsplatser. Till varje fastighet följer ett garage och en parkeringsplats. Övriga parkeringsplatser är avsedda för tillfällig bilparkering, exempelvis besök.

Om behov finns av ytterligare uppställningsplats för bil måste en lösning aktivt sökas genom att man exempelvis kontaktar sina grannar.

 

Parkering är tillåten inom anvisat område.

Om möjligt ska man i första hand parkera sin bil mitt för sitt eget garage och så att man inte stör eller hindrar andra.

 

I garaget kan en motorvärmare anslutas mot en avgift till föreningen. Vid två av parkeringsplatserna finns det möjlighet att ansluta en motorvärmare mot en avgift till föreningen. Kontakta kassören med anmälan.

 

Det finns även ett extra garage till uthyrning för föreningens medlemmar. Kontakta styrelsen med intresseanmälan.

 

Laddning av elbil får pga riskerna med överhettning och brand aldrig ske i ett vanligt eluttag utan endast via laddbox enligt elsäkerhetsverket.

Detta innebär att laddning inte är tillåten i garagen eller på parkeringsplatsen,

och inte heller vid den egna fastigheten om man inte skaffat laddbox dit.

Även 3-fas och huvudsäkring på 20A huvudsäkring krävs.

Den som vill skaffa laddbox till garaget eller parkeringsplatsen måste kontakta styrelsen för Samfällighetsföreningen.

 

Laddning av elcykel kan ske via vanligt jordat eluttag.

 

 

6  Städdagar  

 

Varje vår och höst, vanligtvis vecka 17, 24, 34 och 41 sker gemensamma städveckor av våra grönområden och buskar enligt ett fastställt områdesschema.

Årets första vårstädning samt årets sista höststädning sker gemensamt på en lördag eller söndag och avslutas med korvgrillning.

En container finns uppställd på parkeringen under ett veckoslut vid städveckorna att slänga trädgårdsavfallet i. Notera att plastsäckar och papperssäckar inte får slängas i containern.

 

Mer information från Områdesansvariga finns under länken Information.

Kontakta områdesansvariga i styrelsen om du är osäker på vilket område du ansvarar för.

 

 

7  Avgifter

 

Förvaltningen av Samfällighetsföreningen Blästad bekostas via medlemsavgifter som betalas in fyra gånger per år. I februari för perioden januari - mars, i maj för perioden april - juni, i augusti för perioden juli - september samt i november för perioden oktober - december.

Eventuellla korrigeringar enligt årsstämman i mars månad görs på fakturan som skickas ut i maj.

 

Vid senaste årsstämman beslutades om nedanstående avgifter:

 

Medlemsavgift  1800 kr/år

Avsättning till underhållsfond  1500 kr/år

Sophantering  1500 kr/år

Hyra av extra garage  4000 kr/år

Avgift för motorvärmare  200 kr/år

Kabel-TV Comhem  2250 kr/år

 

 

8  Vad är en Samfällighetsförening?

 

En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande såsom gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter.

 

Föreningsbildningen sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).

 

Föreningsförvaltningen bildas genom att stadgar antas, en styrelse utses och föreningsstämma anordnas. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter.

 

Stämman är föreningens beslutande organ. Det är vid stämman som den enskilde medlemmen har rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att tillse att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och lagstiftningen.

 

 

9  Vad är en Gemensamhetsanläggning?

 

Gemensamhetsanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som besår av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna skall kunna fungera långsiktigt. Det kan gälla nyttigheter av många olika slag såsom enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser, sophus, garage, pareringsplatser, parabolantenner och bredbandskablar. En gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149).

 

För att förvalta gemensahetsanläggningen bildas vanligtvis en samfällighetsförening. Till gemensamhetsanläggningen är det fastigheterna som är anslutna och inte fastighetsägarna. Det innebär att framtida ägare till en fastighet vid en fastighetsöverlåtelse automatiskt är bundna av det som bestämts om hur anläggningen skall fungera.

 

Källförteckning:

Gemensamhetsanläggning – vad är det? (Utgiven av Lantmäteriet)